Since 1970
Brazilian Angelim Ebony High Sheen
See Wood Detail

Brazilian Angelim Ebony High Sheen

SOLID

25 Year Residential Warranty
5 Year Light Commercial Warranty
* 15 Year Residential Warranty Only